Following are some of the postures practised in my Yoga class


STANDING POSTURES


1.    Surya Namaskar

2.    Tadasana

3.    Virbhadrasana I

4.    Virbhadrasana II

5.    Vrikshasana

6.    Uttihita Trikonasana

7.    Parivrtta Trikonasana                     

8.    Natarajasana

9.    Nitambasana

10.  Uttihita Parshvkonasana

11.  Parshvottanasana

12.  Prasarita Padottanasana

13.  Parighasana

14.  Utkatasana

15.  Garudasana

16.  Padangusthasana

17.  Padahasthasana

18.  Ardhabadha Padmottanasana


LAYING ON BACK POSTURES


19.  Shavasana

20.  Sarvangasana

21.  Halasana

22.  Matsyasana

23.  Pawanmuktasana

24.  Jatharparivartasana

25.  Setubandhasarvangasana

26.  Setubandhasana

27.  Chakrasana

28.  Chandrasana

29.  Anantasana

30.  Magarasana

31.  Prayankasana

32.  SuptabhekasanaLAYING ON STOMACH POSTURES


33.  Makarasana

34.  Bhujangasana

35.  Urdhvamukha Swanasana

36.  Adhomukha Swanasana

37.  Dhanurasana

38.  Parshvadhanurasana

39.  Salabhasana

40.  Mandukasana


SITTING POSTURES


41.  Vajrasana

42.  Ustrasana

43.  Suptavajrasana

44.  Shashankasana

45.  Paschimottanasana

46.  Akarnadhanurasana

47.  Bhardwajasana

48.  Marichyasana

49.  Simhasana I

50.  Simhasana II

51.  Ardhamatsendrasana

52.  Rajakapotasana

53.  Parasharasana

54.  Gomukhasana

55.  Badhakonasana

56.  Parvatasana

57.  Janusirsasana

58.  Poolasana

59.  Ardha Badha Padma Paschimottanasana

60.  Trianga Mukhaikpada Paschimottanasana


POSTURES FOR KUNDALINI/MEDITATION


61.  Sukhasana

62.  Sidhasana

63.  Padmasana

64.  Sanmukhi Mudra

65.  Yoga Mudrasana

66.  MahamudrasanaPOSTURES FOR PRANAYAMAS


#     Sukhasana

#     Sidhasana

#     Padmasana

#     Vajrasana


RELAXING POSTURES


#     Shavasana

#     Makarasana

#     Shashankasana              


HOME                                                             YOGA